Szukasz ciekawego pomysłu na prezent?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. Oferujemy możliwość zakupu bonów upominkowych do wykorzystania w naszej restauracji.

Decyzja o tym, co spróbować w Munji nie jest łatwa – soczyste mięsa z grilla, pyszne sałaty i makarony, a może obłędne owoce morza? Podaruj swoim bliskim ten przyjemny dylemat i zaproś ich na prawdziwą adriatycką ucztę!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH MUNJA

1. Bony Podarunkowe Munja (dalej nazywane Bonami) upoważniają okaziciela do skorzystania ze wszystkich usług oferowanych w Restauracji Munja zgodnie z wartością posiadanego bonu.
2. W ofercie dostępne są Bony o wartości 50zł, 100zł, 150zł i 200zł.
3. Bony można nabyć bezpośrednio w Restauracji Munja. + obecnie również poprzez stronę internetową
4. Bon nie może zostać zwrócony ani wymieniony na gotówkę.
5. Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego Bonu, jeśli Użytkownik Bonu chce skorzystać z usług, których wartość przewyższa wartość bonu.
6. Okres ważności Bonu wynosi 3 miesiące od dnia jego wystawienia, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu.
7. Niewykorzystanie Bonu zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu Bonu jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Restauracji Munja z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
8. Posiadacz Bonu zobowiązany jest do jego okazania przed poproszeniem o rachunek fiskalny.
9. Niniejszy Regulamin korzystania z Bonów stanowi integralną część zakupu Bonów. Użytkownik Bonu oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
10. Regulamin korzystania z Bonów obowiązuje od dnia 23.06.2017r. i jest dostępny w Restauracji Munja (ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa).

REGULATIONS FOR THE USE OF MUNJA GIFT VOUCHERS

1. Munja Gift Vouchers (hereinafter referred to as Vouchers) authorize the bearer to use all the services offered in the Munja Restaurant in accordance with the value of the voucher.
2. The offer includes Vouchers worth PLN 50, PLN 100, PLN 150 and PLN 200.
3. Vouchers can be purchased directly at the Munja Restaurant.
4. The voucher cannot be returned or exchanged for cash.
5. There is a possibility of additional payment to the voucher, if the Voucher User wants to use the services, the value of which exceeds the value of the voucher.
6. The validity period of the Voucher is 3 months from the date of its issue, in accordance with the date shown on the Voucher document.
7. Failure to use the Voucher in accordance with the deadline specified in the content of the Voucher document is tantamount to the expiry of the gift voucher and shall not constitute grounds for its holder to make any claims against the Munja Restaurant in this regard.
8. The Voucher holder is obliged to present it before asking for a fiscal account.
9. These Terms of Use of Vouchers constitute an integral part of the purchase of Vouchers. The Voucher User declares that he has read its content and accepts it in full.
10. The regulations for using the Vouchers are valid from 23/06/2017 and are available at the Munja Restaurant (ul. Grzybowska 43, 00-855 Warsaw).

RezerwacjaReservation